Otwarty konkurs ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Aktualności

25.10.2017

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) w celu realizacji zadania wynikającego z art. 11 i art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015.poz. 1225 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Olkuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

I. Cel konkursu
Konkurs przeprowadzany jest w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której Powiat Olkuski powierzy prowadzenie punktu (punktów) nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

II. Rodzaj zadania
Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminach: Bolesław, Klucze, Trzyciąż.

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2018 r. przeznacza się kwotę 182.177,64 PLN ( tj. po 60.725,88 PLN na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej).

V. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2017 o godz. 15:00.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” :
- w Biurze Zarządu Powiatu, pokój nr 205 I piętro Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
- lub przesyłką listową na adres Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2;
w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w punkcie 1 (decyduje data wpływu oferty). Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Uwaga! Oferta, która wpłynie po upływie w/w terminu nie będzie objęta procedurą konkursową.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pod treścią niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych w sposób, o którym mowa w punkcie 2. Na kopercie należy wpisać także nazwę organizacji składającej ofertę. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut i sprawozdania: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe za rok ubiegły.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
5) Pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. 1255).
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników uznana zostanie za niekompletną i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
7. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych ( tj. obejmujących prowadzenie jednego wybranego punktu lub dwóch wybranych punktów) oraz ofert obejmujących całość zadania tj. prowadzenie wszystkich 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty (maksymalnie 3).
9. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Olkuskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Komisja Konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Olkuskiego.
3. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30.11.2017.
6. Zarząd Powiatu Olkuskiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
7. Wybór niepodlegających odrzuceniu ofert, które stanowią formę realizacji zadania nastąpi w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o następujące kryteria:
a. zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie – liczba punktów od 0-5,
b. jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – liczba punktów od 0-5,
c. ocena wkładu rzeczowego i osobowego , w szczególności kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane – liczba punktów od 0-5,
d. dotychczasowe doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad oraz informacji prawnych – liczba punktów od 0-5.
8. Po dokonaniu oceny Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę (maksymalnie 3 oferty).

VIII. Warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań odbywać się będzie przez cały rok 2018. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinni:
1) adwokaci i radcy prawni,
2) doradcy podatkowi (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
3) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej :

Gmina Klucze
Punkt będzie prowadzony w budynku Urzędu Gminy Klucze, przy ul. Partyzantów 1, pok. nr 119; poniedziałki, wtorki, czwartki od godziny 11.00 do 15.00 oraz w środy od 8.00 do 12.00 i piątki od 07.30 do 11.30.

Gmina Trzyciąż
Punkt będzie prowadzony w budynku Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99,w lokalu nr 31;
poniedziałki i czwartki od godziny 14.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00.

Gmina Bolesław
Punkt będzie prowadzony w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46, pok. nr 1 (parter);
poniedziałki, środy od 11.00 do 15.00, we wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 12.00.

3. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Olkuskiego, zatwierdzająca opinię Komisji Konkursowej.

Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a) prowadzenia punktu (punktów) nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu olkuskiego, w 2017 roku, usytuowanego w określonej gminie według harmonogramu: 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, przy zapewnieniu niezbędnego sprzętu komputerowego, drukarki, materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych min. do dokumentowania każdego przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymogami określonymi przez rozporządzenie wydane na podstawie art. 13 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa określonej w art. 14 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
UWAGA: W związku ze skierowaniem do Marszałka Sejmu przez Prezydenta RP, 3 sierpnia 2017r. projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1868) od 2018r. rozszerzeniu może ulec zakres przedmiotowy ustawy oraz krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy prawnej. W przypadku uchwalenia zmian, pomoc prawna w 2018r. udzielana będzie zgodnie z uchwalonymi zmianami.

IX Informacja o realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 i 2016
Na realizację zadania w 2017 r. przeznaczona została kwota 182.177,64 PLN ( tj. po 60.725,88 PLN na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) natomiast w roku 2016 r. przeznaczono kwotę 179.838 PLN ( tj. po 59.946 PLN na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej).

Olkusz, dn. 25.10.2017
 

STAROSTA
Paweł Piasny

powrót do listy

Kalendarium

Grudzień 2018
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
wszystkie wydarzenia