next
pause
play
prev

Aktualności

25.08.2021

Ogłoszenie Starosty Olkuskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Starosta Olkuski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stosownie do art. 124 w związku z art. 124a, art.113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wolbromiu gmina Wolbrom, składającej się z działki nr 4297/3 o pow. 0,1805 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez ustanowionego pełnomocnika Panią Annę Szafraniec - Świstak, zezwolenia na:
  1. wejście w teren działki nr 4297/3 w celu wykonania robót budowlano - montażowych związanych z realizacją inwestycji liniowej pn.: "Przebudowa sieci gazowej śr/c w msc. Mostek gm. Gołcza oraz Budzyń, Poręba Górna, Zasępiec, Brzozówka gm. Wolbrom wraz z przepięciem istniejących przyłączy",
  2. wejście na nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii ww. sieci gazowej.
Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków, przedmiotowa nieruchomości jest we władaniu Pani Marii Lik c. Jana, na zasadach samoistnego posiadania.

W operacie ewidencji gruntów i budynków brak jest zapisów na temat księgi wieczystej, zbioru dokumentów lub innego dokumentu świadczącego o posiadanym przez ww. osobę  prawie własności do przedmiotowej nieruchomości.

Jak wynika z dokumentów zawartych w aktach sprawy, ww. osoba nie żyje. Brak jednak informacji o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym.

Tym samym należy uznać, że opisana wyżej nieruchomość spełnia definicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, określoną w art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w ciągu 2 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w przedmiotowym postępowaniu.

Wszystkie informacje w tej sprawie można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numery telefonów: 32 647 67 10 lub 32 647 67 11, za pomocą poczty elektronicznej - e-mail: spolkusz@spolkusz.pl       oraz za pomocą skrzynki e-Puap.
powrót do listy