next
pause
play
prev

Aktualności

30.10.2018

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Olewinie składająca się z działek nr 109/2 o pow. 0,0640 ha i nr 110/2 o pow. 0,0600 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KR1O/00077333/7 jako własność Skarbu Państwa. Nieruchomość jest niezabudowana.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej w związku z czym jej sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli / użytkowników wieczystych
nieruchomości przyległych do niej i posiadających jednocześnie bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Bliższe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są u organizatora przetargu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje uchwalonym Uchwałą NR XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 roku nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1P opisanym jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy ). Cena sprzedaży nieruchomości zwiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:

  • spełniają warunek określony w pkt. 1 ogłoszenia tj. są właścicielami / użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości i posiadających jednocześnie bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
  • wniosą wadium w pieniądzu,
  • wyrażą zamiar uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.

4. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 9.500,00 PLN.
Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Olkuszu w PKO BP S.A. Nr 48 1020 2528 0000 0102 0453 1083 w terminie do dnia 03.12.2018 roku, z zaznaczeniem tytułu wpłaty: „wadium – sprzedaż nieruchomości w Olewinie”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek.
Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
5. Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Sprzedaż nieruchomości w Olewinie – zgłoszenie” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 pok. 106 nie później niż do dnia 03.12.2018 roku do godz. 1500.
Zgłoszenie powinno zawierać :

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej udział w przetargu, a w przypadku osoby prawnej nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
  • informacje o nieruchomości ( wskazanie nr działki oraz nr księgi wieczystej ), która jest własnością zgłaszającego lub pozostaje w jego użytkowaniu wieczystym, przylega do nie-ruchomości będącej przedmiotem przetargu i posiada jednocześnie bezpośredni dostęp do drogi publicznej
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz z regulaminem przetargu (regulamin przetargu dostępny jest u organizatora przetargu, na stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej)
  • podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika

Cudzoziemiec do składanego zgłoszenia winien dołączyć zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu w dniu 06.12.2018 roku.
6. Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pok. 202 w dniu 07.12.2018 roku o godz. 10:00 .
7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży po otrzymaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zawarcie umowy.
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Olkuszu w PKO BP S.A. Nr 58 1020 2528 0000 0102 0453 1000, z zaznaczeniem tytułu wpłaty.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.
8. Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pok. 305 tel. 32 6476711, w godzinach pracy Starostwa.

 
powrót do listy

Kalendarium

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
wszystkie wydarzenia