next
pause
play
prev

Aktualności

31.01.2019

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Jaroszowcu, składająca się z działek nr 39/4 o pow. 0,2113 ha i nr 40 o pow. 1,7244 ha, ujawniona w księdze wieczystej KR1O/00044108/1 jako własność Skarbu Państwa, wraz z usytuowanym na niej składnikiem budowlanym w postaci ogrodzenia. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej w związku z czym jej sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych tj. Saint Gobain Polska Spółka z o.o. oraz Saint Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Bliższe informacje dotyczące nieruchomości dostępne są u organizatora przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Klucze z dnia 04.04.2005 roku Nr XLIII/290/05 nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Pp opisanym jako tereny przemysłu, z podstawowym przeznaczeniem na cele produkcji przemysłowej i produkcyjno–usługowo–rzemieślniczej.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi na okres do dnia 05.12.2089 roku.

2. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 790.000,00 PLN netto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i obejmuje cenę gruntu oraz cenę składnika budowlanego.

3. W przetargu mogą uczestniczyć użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych tj. Saint Gobain Polska Spółka z o.o. oraz Saint Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o., którzy :

  • wniosą wadium w pieniądzu
  • wyrażą zamiar uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.


4. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 79.000,00 PLN.
Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Olkuszu w PKO BP S.A. Nr
48 1020 2528 0000 0102 0453 1083 w terminie do dnia 01.04.2019 roku, z zaznaczeniem tytułu wpłaty: „wadium – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w Jaroszowcu wraz ze sprzedażą składnika budowlanego”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa jeżeli podmiot, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składnika budowlanego.

Z uzyskanej w przetargu ceny wyodrębniona zostanie cena gruntu i cena składnika budowlanego, z zachowaniem proporcji tych cen w cenie wywoławczej.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata. Stawka procentowa pierwszej opłaty wynosić będzie 25% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

Przez cały okres użytkowania wieczystego płatna będzie opłata roczna. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosić będzie 3 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu. Opłata roczna płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, jednak nie częściej niż raz na 3 lata.

Do pierwszej opłaty i opłat rocznych doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie ponosi się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

5. Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Jaroszowcu, wraz ze sprzedażą składnika budowlanego – zgłoszenie” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 pok. 106 nie później niż do dnia 01.04.2019 roku do godz. 1500.
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę firmy oraz siedzibę,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz regulaminem przetargu (regulamin przetargu dostępny jest u organizatora przetargu, na stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej )
  • podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika

Lista podmiotów zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu w dniu 04.04.2019 roku.

6. Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pok. 202 w dniu 05.04.2019 roku o godz. 10:00.

7. Osoba ustalona jako nabywca użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składnika budowlanego po otrzymaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zawarcie umowy.
Kwota opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega wpłacie nie później niż w przeddzień zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste.
Za wniesienie opłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Olkuszu w PKO BP S.A. Nr 58 1020 2528 0000 0102 0453 1000, z zaznaczeniem tytułu wpłaty.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składnika budowlanego ponosi w całości nabywca (użytkownik).
Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.

8. Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pok. 305 tel. 32 6476711, w godzinach pracy Starostwa.
 

Olkusz, dnia 30.01.2019 roku 

powrót do listy

Kalendarium

Lipiec 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
wszystkie wydarzenia