KONKURS OFERT - Szczepienia Przeciwko Grypie
KONKURS OFERT - Szczepienia Przeciwko Grypie

Aktualności

10.08.2017

KONKURS OFERT - Szczepienia Przeciwko Grypie

                                                 
                                                                 
 

Zarząd Powiatu w Olkuszu
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wybór realizatora programu
 „PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLKUSKIEGO W WIEKU POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA”.

 
I. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2017 (w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej)  program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie, skierowany do mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, w liczbie nie większej niż 1200 szczepień, w tym:

·         w przychodni  w Bolesławiu 80 szczepień,
·         w przychodni w Bukownie 115 szczepień,
·          w przychodni w Kluczach 160 szczepień,
·         w przychodniach w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 28 - 132  szczepienia, przy ul. K. K. Wielkiego 64 – 94 szczepienia, przy ul. Nałkowskiej 1 – 209  szczepień, przy ul. Buchowieckiego 15a - 105 szczepień,
·         w przychodni w Trzyciążu – 70 szczepień,
·         w przychodni w Wolbromiu – 235 szczepień.

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

II. W konkursie mogą wziąć udział
Świadczeniodawcy określeni w art.5 pkt 41 litera a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.),

III. Zakres realizacji programu polityki zdrowotnej
Zakres świadczeń w ramach programu obejmuje
·         zakup szczepionek
·         sporządzenie sprawozdania z realizacji programu

IV. Termin realizacji programu
Realizacja programu planowana jest od września do 15 grudnia 2017 roku.

V. Wymagania stawiane realizatorowi programu polityki zdrowotnej
1. Szczepienie ma być wykonane w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w której osoba powyżej 60 roku życia jest zadeklarowana do lekarza rodzinnego.
2. Cena za wykonanie jednostkowego świadczenia wraz z usługą wykonania szczepienia nie może być wyższa niż 35,00 zł brutto.
3. Realizator zapewni dostęp do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu w tym jeden raz w godzinach popołudniowych.
4.Realizator będzie pełniłnadzór nadwykonywaniem świadczeń, które mają być udzielane z zachowaniem najwyższej staranności.

VI. Sprawozdanie
Realizator  sporządzi końcowe sprawozdanie z realizacji programu.
Realizator zobowiązany jest przedstawić liczbę wykonanych szczepień przeciw grypie wraz z imiennym wykazem pacjentów, adresem i nr PESEL.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę konkursową na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”, należy sporządzić na formularzu oferty, wg. wzoru określonego w Załączniku do niniejszego ogłoszenia,wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego
w Olkuszu (www.sp.olkusz.pl) lub otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej
i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, pokój nr 204
w godzinach pracy Urzędu.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/li oferenta upoważnionego/nych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć:

  • krótki opis realizacji programu polityki zdrowotnej wraz z harmonogramem zaplanowanych działań,
  • odpis z właściwego Rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób  go reprezentujących. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
  • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
  • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
  • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą oraz zadanie to nie będzie finansowane z innych źródeł

6. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta muszą być podpisane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę.
7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę, z użyciem stosownej formuły potwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.
8. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku komputerowego musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
10. Wszystkie pola formularza oferty muszą być czytelnie wypełnione.
11. Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem
 i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie; kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją:

  • adresat: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
  • „Oferta  na konkurs dotycząca wyboru realizatora Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.
  • nazwa i adres oferenta


VIII. Informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej:
1. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu świadczeń. Cena wskazana przez oferenta w ofercie nie podlega zmianom
w trakcie realizacji programu, chyba że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ustalania warunków konkursu.
2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

IX. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu pokój nr 205, I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 , 32-300 Olkusz.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 25 sierpnia 2017r. o godz.15.00
W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
3.      Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 2 nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert, informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

X. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.      Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Olkuskiego. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 309/32/V/2017 z dnia 09.08.2017 r.
2.      Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo sporządzona z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty oraz do oferty załączone zostały wszystkie wymagane załączniki. Załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych - z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia oferty i/lub złożenia wyjaśnień do oferty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
3.      Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez podmioty nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.      Komisja po dokonaniu oceny formalnej bierze pod uwagę najniższą cenę.
5.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej.
6.      Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję wyboru ofert i przedkłada Zarządowi Powiatu.
7.      Zarząd Powiatu w Olkuszu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego przysługuje skarga do WSA w Krakowie.
8.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
9.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XI. Postanowienia końcowe:
1.      Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia będzie realizowany do 15 grudnia 2017 roku.
2.      W trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji programu w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.
3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz zmiany warunków konkursu ofert bez podania przyczyny.
4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.

powrót do listy

Kalendarium

Lipiec 2018
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
wszystkie wydarzenia