next
pause
play
prev

Aktualności

25.10.2018

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS w Olkuszu z 45 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I Rodzaj zadania

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (ŚDS) w lokalu podmiotu realizującego zadanie polegać będzie na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C, przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późń. zm.) oraz Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późń. zm.).

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość dotacji na realizację zadania ustalana jest przez Wojewodę Małopolskiego na każdy rok kalendarzowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Na prowadzenie ŚDS w Olkuszu, w projekcie budżetu Powiatu Olkuskiego na 2018 r., zaplanowano kwotę 810.398,00 PLN (słownie: osiemset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych).
Uwaga! Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” pochodzi z budżetu Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie, również w trakcie wykonywania zadania.

III Miejsce realizacji zadania

Olkusz – pomieszczenia znajdujące się przy ul. Piłsudskiego 21, będące własnością Powiatu, w dotychczas funkcjonującym ŚDS (III kondygnacja – pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 180,64 m2 oraz IV kondygnacja – pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 183,34 m2, łącznie 363,98 m2 powierzchni użytkowej); pomieszczenia spełniają standardy wymagane przepisami prawa dla prowadzenia ośrodka wsparcia tego typu. Opisane pomieszczenia zostaną przekazane oferentowi w najem na okres nie dłuższy niż okres realizacji zadania w cenie 15,00 PLN za m2 plus koszty utrzymania tych pomieszczeń (media, itp.) na podstawie odrębnej umowy najmu.

IV Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450);
2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach działu II rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. Do oferty należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
- statut, a w razie jego braku, odpowiedni akt określający rodzaj działalności podmiotu;
Uwaga! Kopie załączonych dokumentów prosimy potwierdzić za zgodność z oryginałem, opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.

V Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2023 r.;
2.Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

VI Termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”” w Biurze Zarządu Powiatu, pok. nr 205 I piętro Starostwa Powiatowego w Olkuszu lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu).
Uwaga! Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

VII Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert

Termin:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, po uzyskaniu przez Zarząd Powiatu w Olkuszu opinii i rekomendacji komisji konkursowej, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

Tryb wyboru ofert:
Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria wyboru oferty:
- ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony – liczba punktów od 0 do 5;
- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – liczba punktów od 0 do 5;
- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu uprawnionego – liczba punktów od 0 do 5;
- planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – liczba punktów od 0 do 5;
- wykazanie, że podmiot zapewni osobę na stanowisko dyrektora ŚDS posiadającą specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu placówką pomocy społecznej – liczba punktów 0 lub 5 .

Po wstępnej ocenie ofert dodatkowym kryterium wyboru oferty będzie rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi dwoma podmiotami, które otrzymały największą ilość punktów, podczas której przedstawią koncepcję nt. prowadzenia ŚDS w Olkuszu
i posiadanego doświadczenia w realizacji tego typu zadania.

VIII Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
 

ROK KWOTA
2017 689.284,80 PLN
2018 810.398,00 PLNIX Informacje dodatkowe
1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty;
- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie, albo złożone po terminie pozostaną nierozpatrzone.
3. Od wyników konkursu nie przysługuje stronom odwołanie.

 
powrót do listy

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
wszystkie wydarzenia