next
pause
play
prev

Aktualności

11.09.2020

Informacja rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji dla OSP

    Uchwała nr 372/39/VI/2020
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 09.09.2020 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu  powiatu olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 32 ust. 3b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2020 r., poz. 961) oraz w związku z Uchwałą Nr 64/8/VI/2020 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.02.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych z budżetu Powiatu Olkuskiego i Uchwałą Nr 299/33/VI/2020 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia               o naborze wniosków o udzielanie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych.
 

Zarząd Powiatu w Olkuszu
uchwala:
 
§ 1
 
Rozstrzygnąć nabór wniosków i przekazać dotacje z budżetu Powiatu Olkuskiego  działających na terenie powiatu olkuskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Warunki przekazania i rozliczenia dotacji, w tym wysokość środków finansowych, zostaną określone w odrębnych umowach. 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
 
Załącznik  
do Uchwały Nr 372/39/VI/2020
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 09.09.2020 r.
 
 
 
 
 
Lp. Nazwa jednostki OSP Wysokość dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu 3000
2. Ochotnicza Straż Pożarna w  Kluczach 780
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Żuradzie 960
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku 2000
5. Ochotnicza Straż Pożarna w  Podlipiu 1000
6. Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wolbromiu
3000
7. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w  Jangrocie 0
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach 1239,60
9. Ochotnicza Straż Pożarna
w  Ściborzycach
3000
10. Ochotnicza Straż Pożarna
Bukowno Miasto
3000
11. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna RP OSP Krzywopłoty 3000
12. Ochotnicza Straż Pożarna
 w Porębie Górnej
2000
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Zasępcu 2020
 
powrót do listy