next
pause
play
prev

Aktualności

28.02.2019

Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 12 ust.4, 4a, 4f i 5, art. 18 ust.1, art 22 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1474) art.130 ust. 2, art. 132 ust.1, 1a, 2, 3 i 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096) - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego orzekam o:

  1. Ustaleniu odszkodowania w wysokości 1952,00zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 226/17 o powierzchni 0,0165 ha położoną w jedn. ewid Bolesław, obręb Bolesław, objętą decyzją Starosty Olkuskiego nr 745/2018 z dnia 26 września 2018 roku znak SAB.6740.4.70.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi przy lesie w Bolesławiu - boczna od ulicy Kluczewskiej - odcinek ok. 0,4 km", którą z mocy prawa z dniem 15 października 2018 roku przeszła na własność Gminy Bolesław.
     
  2. Zobowiązaniu Gminy Bolesław do złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie 1, do depozytu sądowego - na okres dziesięciu lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Więcej informacji w załączniku.
powrót do listy