next
pause
play
prev

Aktualności

16.12.2020

XXIII Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 21.12.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok (subwencja ogólna i środki z Funduszu Pracy).
 7. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2021-2026.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.09.2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i form instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 10. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2020r.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla mieszkańców miejscowości Jangrot w związku z nadaniem nazw ulic położonych w miejscowości Jangrot.
 13. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust.3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zakończenie XXIII sesji.
powrót do listy