next
pause
play
prev

Aktualności

17.06.2020

XIX Sesja Rady Powiatu - zawiadomienie

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu
w dniu 24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 13.00
 

 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie Powiatu Olkuskiego za 2019 rok:
  1. przeprowadzenie debaty nad Raportem,
  2. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Olkuszu wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019,
  2. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla mieszkańców miejscowości Trzyciąż w związku z nadaniem nazw ulic położonych w Sołectwie Trzyciąż.
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz  pobierania opłat.
 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Komisji ds. Porządku Publicznego,   Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie XIX sesji.
powrót do listy