next
pause
play
prev

Aktualności

25.06.2020

Po XIX Sesji Rady Powiatu w Olkuszu


Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 24.06.2020r.
 
 
 1. Uchwała nr XIX/173/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania  dla Zarządu Powiatu w Olkuszu .
 2. Uchwała nr XIX/174/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019,
 3. Uchwała nr XIX/175/2020 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu  z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2019.
 4. Uchwała nr XIX/176/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 5. Uchwała nr XIX/177/2020 w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla mieszkańców miejscowości Trzyciąż w związku z nadaniem nazw ulic położonych w Sołectwie Trzyciąż.
 6. Uchwała nr XIX/178/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz  pobierania opłat.
 7. Uchwała nr XIX/179/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
 8. Uchwała nr XIX/180/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 9. Uchwała nr XIX/181/2020 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego.
 10. Uchwała nr XIX/182/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji.
 11. Uchwała nr XIX/183/2020 w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego ustalania wysokości subwencji oświatowej
powrót do listy