next
pause
play
prev

Aktualności

11.10.2019

Informacja Nowego Szpitala w Olkuszu dotycząca przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny

Szanowni Państwo,

          Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. ponownie przypomina zasady jakie obowiązują podczas przyjmowania pacjentów na oddziały szpitalne w naszym podmiocie. Pragniemy zaznaczyć, że przekazane w niniejszym piśmie zasady nie są jedynie wewnętrzną regulacją szpitala, ale wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów, oraz podyktowane są dobrem pacjenta i mają przeciwdziałać nieprzyjemnym sytuacjom jakie się zdarzają w wyniku niestosowania się do poniżej opisanych zasad.

          Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przyjęcie na oddział szpitalny odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, albo w sytuacjach nagłych przyjęcie może odbyć się bez przedmiotowego skierowania.

          Sytuacje nagłe są to przypadki kiedy pacjent powinien trafić na SOR samodzielnie, albo zostać tam przekazany przez karetkę systemową (karetkę pogotowia ratunkowego). Na SOR pacjent trafia bez skierowania. Następnie po przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego wraz z diagnostyką, lekarz SOR podejmuje decyzję o przekazaniu pacjenta na oddział szpitalny, albo przekazaniu do innego podmiotu, jeśli jest to konieczne, lub wypisaniu pacjenta do domu jeżeli nie ma podstaw jego dalszej hospitalizacji. Pragniemy przypomnieć, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo wezwać karetkę systemowo, jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga. Właśnie w takiej sytuacji nie jest wymagane skierowanie, a pacjent trafia na SOR.

          W sytuacji, gdy pacjent trafia do szpitala ze skierowaniem nie trafia on na SOR, a jedynie na Izbę Przyjęć Planowych. Jeśli przyjęcie jest wcześniej umówione, pacjent zostaje przyjęty na oddział, a w przypadku, gdy pacjent nie miał umówionego wcześniej przyjęcia, zostaje on przyjęty jeśli są wolne łózka w ramach danego oddziału, albo gdy stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowej hospitalizacji. W innym przypadkach może nastąpić odmowa przyjęcia do szpitala.

Przypominamy również, że kwestię transportu sanitarnego w ramach POZ reguluje Zarządzenie
nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie wskazuje przypadki kiedy taki transport może zostać zlecony:
1) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
2) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
3) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
4) przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
5) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

W związku z czym, jeśli transport do szpitala odbywa się na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, odbywa się ono na podstawie skierowania, więc nie można w takich przypadkach transportować pacjenta na SOR, a jedynie do Izby Przyjęć Planowych. Dlatego też ponownie prosimy o wcześniejsze umawiania przyjęcia (przez lekarza, pacjenta, rodzinę pacjenta), gdyż przyjęcie odbywa się na zasadach opisanych powyżej w piśmie. Jeśli w ocenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stan pacjenta wymaga natychmiastowego podjęcia czynności leczniczo-diagnostycznych, powinien wezwać karetkę systemową, a pacjent trafić na SOR. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) skierowanie do szpitala powinno zawierać rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą wraz ze skierowaniem powinny zostać przekazane również inne dokumenty potwierdzające zasadność hospitalizacji, w tym przede wszystkim wyniki przeprowadzonych badań dodatkowych, leżące w gestii lekarza POZ potwierdzające rozpoznanie choroby.

          W celu usprawnienia procesu przekazywania pacjenta transportem sanitarnym (nie odbywa się na SOR) sugerujemy, aby wykonawca takiego transportu upewniał się czy na pewno pacjent posiada skierowanie na oddział szpitalny i czy takie przyjęcie zostało wcześniej umówione.

          Wobec powyższego Zarząd Szpitala zwraca się z prośbą o kontakt ze szpitalem przy wystawianiu zlecenia na transport sanitarny celem ustalenie daty przyjęcia pacjenta i realizacji na jego rzecz świadczeń gwarantowanych w naszym podmiocie. Numer kontaktowy: 41 240 12 71 czynny w godzinach od 7.00 do 18.00. W przypadku przywiezienia przez zespół transportu sanitarnego do naszego podmiotu pacjenta z nie ustalonym terminem przyjęcia, może nastąpić odmowa przyjęcia np. z powodu braku wolnych miejsc.
Mając na względzie dobro pacjentów oraz sprawne funkcjonowania organizacji procesu leczenia prosimy o przyjęcie i stosowanie powyższych zasad i ustalanie daty przywiezienia pacjenta do szpitala. Należy zaznaczyć, że szpital zobowiązany jest do prowadzenia list oczekujących, oraz pierwszych wolnych terminów i w oparciu o te zobowiązania dokonuje przyjęć na oddziały szpitale rozróżniając przypadki pilne jak i stabilne.
powrót do listy