SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE

Wiadomości z powiatu Odsłony: 1049

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2021, poz. 1275) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesiania lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Powyższe informacje dotyczą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia zlokalizowanych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Miechów, które można sprawdzić na portalu Banku Danych o Lasach pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

 1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie lasów państwowych;
 2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesiania lub innego gruntu lub nieruchomości;
 3. regulacji granicy polno-leśnej. Ponadto muszą zostać spełnione następujące warunki:
  • w powszechnej ewidencji gruntów i budynków grunt figuruje jako las (Ls), a jeżeli grunt jest użytkiem rolnym to musi być przeznaczony do zalesiania (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub posiadać w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o możliwym zalesieniu);
  • grunt musi mieć uregulowany stan prawny (m. in. mieć założoną księgę wieczystą) i nie może być obciążony na rzecz osób trzecich;
  • granice gruntu są ustalone (np. przez uprawnionego geodetę), widoczne w terenie oraz występuje brak sporów granicznych.

Zgłoszenia chęci sprzedaży gruntu należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku/oferty sprzedaży (plik do pobrania wniosku znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Miechów www.miechow.krakow.lasy.gov.pl w zakładce Informacje/Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesień).

Do wniosku/oferty sprzedaży lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia należy przygotować:

 1. kopię Księgi Wieczystej / Aktu Notarialnego;
 2. kopię wypisu z ewidencji gruntów;
 3. kopię mapy ewidencyjnej z ewidencji gruntów;
 4. kopię wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. kopię wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 6. kopię uproszczonego planu urządzenia lasu;
 7. oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych;
 8. oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich. Wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realna wartość gruntu zostaną ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego.

WAŻNE!

W razie pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Miechów pod nr tel. 41 382 50 50 lub przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj