Przetarg na sprzedaż działki nr 118/2 w Olewinie stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Olewinie oznaczona jako działka nr 118/2 o pow. 0,0382 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1O/00077333/7. Nieruchomość jest niezabudowana.
  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w związku z czym jej sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich.
  Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24.04.2018 roku nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1.P opisanym jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.200,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych zero groszy). Cena sprzedaży nieruchomości zwiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.
 3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które :
  • spełniają warunek określony w pkt. 1 ogłoszenia tj. są właścicielami / użytkownikami wieczystymi nieruchomości sąsiednich,
  • wniosą wadium w pieniądzu,
  • wyrażą zamiar uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.
 4. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 2.820,00 zł.
  Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Olkuszu w Santander Bank Polska S.A. Nr 38 1090 1665 0000 0001 4685 4232 w terminie do dnia 31.01.2022 roku, z zaznaczeniem tytułu wpłaty: „wadium – sprzedaż nieruchomości w Olewinie”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek.
  Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  Wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 5. Pisemne zgłoszenia w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Sprzedaż nieruchomości w Olewinie – zgłoszenie” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 pok. 106 nie później niż do dnia 31.01.2022 roku do godz. 1500.
  Zgłoszenie powinno zawierać :
  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej udział w przetargu, a w przypadku osoby prawnej nazwę lub firmę oraz siedzibę,
  • informacje o nieruchomości ( wskazanie nr działki oraz nr księgi wieczystej ), która jest własnością zgłaszającego lub pozostaje w jego użytkowaniu wieczystym i jest nieruchomością sąsiednią względem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz z regulaminem przetargu ( regulamin przetargu dostępny jest u organizatora przetargu, na stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej jako załącznik do ogłoszenia o przetargu ),
  • podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

   Cudzoziemiec do składanego zgłoszenia winien dołączyć zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
   Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu w dniu 03.02.2022 roku.
 6. Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pok. 202 w dniu 04.02.2022 roku o godz. 1000.
 7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży po otrzymaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zawarcie umowy.
  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Olkuszu w Santander Bank Polska S.A. Nr 60 1090 1665 0000 0001 4685 4224, z zaznaczeniem tytułu wpłaty.
  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
  Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.
 8. Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pok. 305 tel. 32 647 67 11, 32 647 67 10 w godzinach pracy Starostwa.

Regulamin przetargu

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Olewinie.
 2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.
 3. Z uwagi na brak dostępu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości do drogi publicznej przetarg ograniczony został do właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich.

II.   Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zmianami )
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 2213 ).

III.   Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Olewinie oznaczona jako działka nr 118/2 o pow. 0,0382 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1O/00077333/7. Nieruchomość jest niezabudowana. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej w związku z czym jej sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24.04.2018 roku nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1.P opisanym jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

IV.   Komisja przetargowa

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa wyznaczona przez Starostę Olkuskiego.
 2. Członkami Komisji nie mogą być osoby, które :
 • pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
 • są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
 • przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego były w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem przetargu albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,
 • pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 1. Członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie.

V.  Przetarg

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wymagane wadium i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu.
 2. Kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 02.02.2022 roku, na podstawie pisemnych zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w przetargu złożonych nie później niż do dnia 31.01.2022 roku do godz. 1500 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu w dniu 03.02.2022 roku
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2022 roku o godz. 10 00 w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.
 5. Przetarg poprowadzi Przewodniczący Komisji.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości oraz w sytuacji, kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił.
 8. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo notarialne.
 9. Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje o nieruchomości, cenie wywoławczej, terminie wniesienia zapłaty, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które złożyły „zgłoszenie udziału w przetargu”, wpłaciły wadium i zostały zakwalifikowane do przetargu.
 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 282,00 zł.
 11. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.
 13. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 14. Starosta Olkuski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

VI.  Protokół z przetargu

 1. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół.
 2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla nabywcy nieruchomości.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i obecni członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Drukuj