ZGH "Bolesław" już prywatne • Gospodarka • Aktualności • Starostwo Powiatowe w Olkuszu

ZGH Bolesław

ZGH "Bolesław" już prywatne

8 listopada 2012, 10:40 | Z Powiatu | Gospodarka | żródło: Przegląd Olkuski
Za 219 232 000 zł bocheński Stalprodukt kupił od Skarbu Państwa akcje ZGH „Bolesław” w Bukownie. W środę wieczorem podpisano umowę, na mocy której spółka przejmie 10 961 600 akcji imiennych stanowiących 86,92% jej kapitału zakładowego. Jedna akcja kosztowała Stalprodukt 20 zł. Jak zapowiada nabywca, kupione akcje zostaną sfinansowane w większości ze środków własnych spółki, a w pozostałej części z kredytów bankowych. Podpisanie umowy oznacza, że po ponad roku negocjacji największy zakład pracy w powiecie olkuskim, obecny na rynku od 54 lat, został sprywatyzowany.

Z komunikatu Stalproduktu wynika, że został on zobowiązany do podniesienia kapitału zakładowego ZGH „Bolesław” o 40 mln zł (dotychczas opiewa on na kwotę 126 mln zł), z czego 29 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje w ZGH „Bolesław” S.A. lub w jednej z dwóch spółek zależnych - Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. lub Bolesław Recycling Sp. z o.o. W umowie kupna zostały zawarte zobowiązania nowego właściciela, między innymi konieczność reinwestowania w rzeczowe aktywa trwałe, wykorzystanie zysku spółki na cele rozwojowe i zachowanie własności akcji oraz ich nieobciążania pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Ponadto spółka nie może zaprzestać prowadzenia podstawowej działalności, ma zakaz likwidacji, rozwiązania, połączenia, podzielenia lub przekształcenia oraz zakaz obniżania kapitału zakładowego. Nabywca zobowiązał się również do odkupienia akcji pracowniczych.

- Powyższe zapisy obowiązują w okresie, w którym wszystkie zobowiązania nałożone na emitenta na mocy zawartej umowy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego ZGH „Bolesław” S.A. oraz gwarantowanymi inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe zostaną należycie wykonane, nie dłuższym jednak niż 3 lata od daty zamknięcia transakcji – informuje Stalprodukt. Jeśli nabywca nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień, Skarbowi Państwa przysługiwać będą kwoty gwarancyjne, które nie mają charakteru kar umownych. Zgodnie z zapowiedzią, łączna maksymalna wysokość kwot gwarancyjnych określonych w umowie nie może przekroczyć 100% ceny zakupu akcji.

Stalprodukt i Skarb Państwa ustalili, że zabezpieczeniem na poczet kwot gwarancyjnych będzie cały majątek spółki, czyli 220 mln zł. Jak już pisaliśmy na łamach „Przeglądu Olkuskiego”, zarząd Stalproduktu zawarł w październiku z wszystkimi związkami zawodowymi ZGH „Bolesław” porozumienie w sprawie pakietu socjalnego. I tak na jego mocy pracownicy ZGH „Bolesław” oraz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. mają 3-letnią gwarancję zatrudnienia, a pracownicy Bolesław Recycling Sp. z o.o. 2-letnią gwarancję zatrudnienia. Również przez trzy lata objęci pakietem pracownicy mają pewność co do utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia. Podpisana w środę umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Umowa wejdzie w życie w momencie spełnienia warunku zawieszającego, którym w tym przypadku jest uzyskanie przez Stalprodukt S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że jest to warunek formalny i nic nie wskazuje na to, że zgody takiej nie będzie.

Emilia Kotnis-Górka
źródło: Przegląd Olkuski